Úvod

Pokud Vám byl v exekučním řízení dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo bude předán účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Institut soudního exekutora byl zřízen zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnost (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Soudní exekutor je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor, jakožto soukromá osoba provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle tohoto zákona.

Výčet exekučních titulů:

Náležitosti návrhu na nařízení exekuce:

Návrh na nařízení exekuce musí být podepsán a datován. K návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti a právní moci.

Další činnost soudního exekutora:

Dražby nemovitostí a movitých věcí: www.exdrazby.cz

Další informace

  • exekuční činnost
  • vykonatelné rozhodnutí soudu
  • právní pomoc